gözətci

bekçi

sakçy

Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse.