izah etmək

açıklamak

düşündirmek

Bir konu ile ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek.